ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden voor BBTT design

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – De prijs
Artikel 8 – Conformiteit en Garantie
Artikel 9 – Levering uit uitvoering
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Klachtenregeling
Artikel 12 – Kaarten in opdracht
Artikel 13 – Overige bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en ondernemer, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
10. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Babette Fransen (BBTT design)
KvK nummer: 74778161
Vestigingsplaats: S. Vermeulenstraat 6, 5122 LA Rijen (geen bezoekadres)
E-mail: info@bbttdesign.nl
Telefoon: (+31) 6 22550635

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst of afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst of afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst kot, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst of afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruikt wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een e-mail te sturen naar info@bbttdesign.nl. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dien te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

De kosten van retourzending zijn voor rekening van klant.

Alleen bij retournering van alle producten worden de kosten van heenzending terugbetaald. Het totaalbedrag van de geretourneerde producten en de eventuele verzendkosten worden uiterlijk 14 dagen na ontbinding terugbetaald aan de klant.

Ruilen is niet mogelijk.

Op maat gemaakte producten mogen niet geretourneerd worden.

Artikel 7 - De prijs
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Consument dient zorgvuldig met producten om te gaan en bij eventuele schade aan producten als gevolg van eigen schuld/verantwoordelijkheid, geldt geen garantie.
3. Bij schade bij het ontvangen van de producten, dient consument contact met ondernemer op te nemen voor een passende oplossing. Uitzonderingen zijn hierbij kleine beschadigingen aan invulboeken, posters, kaarten en houten plankjes, zoals ezelsoortjes, kreukjes of deukjes, ontstaan tijdens het verzendproces.
4. Zoals bij meer producten gemaakt van onbewerkt hout, kunnen de houten producten van BBTT design na verloop van tijd ook enigszins buigen/kromtrekken of vergelen. Hier is niks aan te doen, dit is een natuurlijk proces. Klant heeft geen recht op vervanging mocht dit voorkomen. Ook het na verloop van tijd ontstane verkleuring van het door BBTT design gebruikte garen valt buiten de garantie.
5. Ondernemer is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan muren, kasten etcetera veroorzaakt door hars wat eventueel na verloop van tijd uit het hout komt.
6. Het gebruikte garen in de producten van BBTT design kan aan de uiteinden enigszins gaan rafelen. Dit hoort bij de uitstraling van het product. Dit staat ook vermeld bij de productomschrijving. Kleuren op het beeldscherm kunnen afwijken van de kleuren in werkelijkheid. Dit valt buiten de garantie. Klant is zich hier bewust van.
7. Tijdens het productieproces kunnen er oneffenheden rondom de boorgaten/zaagranden ontstaan. Dit hoort bij de uitstraling van het product. Dit staat ook vermeld bij de productomschrijving. Dit valt buiten de garantie. Klant is zich hier bewust van.
8. De klant is zich ervan bewust dat kleuren op het beeldscherm kunnen afwijken van de kleuren in werkelijkheid.

Artikel 9 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, na ontvangen betaling, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijzen worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Uitzonderingen zijn hierbij kleine beschadigingen aan invulboeken, posters, kaarten en houten plankjes, zoals ezelsoortjes, kreukjes of deukjes, ontstaan tijdens het verzendproces.

Artikel 10 - Betaling
1. Consument kan via overschrijving (vooraf), Klarna (achteraf), iDeal en Bancontact betalen. Als consument voor overschrijving kiest dan dient consument uiterlijk binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling het verschuldigde bedrag aan de ondernemer over te maken. Gebeurt dit niet, dan wordt de overeenkomst ontbonden.
2. In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we de consument tevens achteraf betalen aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan. U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt. Meer informatie vindt u hier: https://developers.klarna.com/documentation/klarna-payments/legal-privacy/eu/#netherlands-only

Artikel 11 - Klachtenregeling
1. Klachten kunnen door de klant schriftelijk aan ondernemer bekend worden gemaakt.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 12 - Kaarten in opdracht
1. Als klant laatste digitale proefdruk heeft goedgekeurd, worden de kaarten gedrukt. Hierna kunnen de kaarten niet meer aangepast worden. De laatste proefdruk dient daarom goed te worden gecontroleerd en via een e-mail te worden goedgekeurd. De klant is zich ervan bewust dat kleuren op het beeldscherm kunnen afwijken van kleuren in werkelijkheid. BBTT design is hier niet verantwoordelijk voor. BBTT design is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten die na het goedkeuren van de laatste proefdruk worden ontdekt door de klant.
2. De klant geeft BBTT design het recht om alle aangeleverde bestanden te gebruiken in het ontwerp. Het is niet toegestaan bestanden aan te leveren waarvan de rechten niet bij de klant liggen. Bij overtreding hiervan kan BBTT design hier niet aansprakelijk voor worden gesteld; zowel door klant als door derden. BBTT design gaat er vanuit dat klant beschikt over alle rechten over de aangeleverde bestanden.
3. Het ontwerp blijft eigendom van BBTT design en mag niet door de klant gebruikt worden.
4. De klant geeft toestemming voor het gebruiken van het ontwerp op de website van BBTT design en de daarbij behorende sociale media.
5. Het bezorgen van kaarten op maat gebeurt door een externe partij. BBTT design is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de bezorging en hoeft geen compensatie op wat voor manier dan ook te bieden.

Artikel 13. Overige bepalingen
1. Kaarten gekocht door consumenten mogen niet verkocht worden aan derden.
2. De producten van BBTT design zijn beschikbaar voor wederverkoop. Bedrijven dienen via e-mail producten te bestellen. Wederverkoop is alleen via die weg geoorloofd.
3. Op maat gemaakte producten mogen niet geretourneerd worden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

 

 

 

Special member worden?

Als special member kom je alles te weten over nieuwe producten, fijne acties en meer...
PS, als special member ontvang je altijd iets extra's bij je bestelling...

AANMELDEN

© 2019 - 2021 BBTT Design | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel