Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
Artikel 2: Identiteit van de ondernemer
Artikel 3: Prijzen en betaling
Artikel 4: Levering
Artikel 5: Herroepingsrecht
Artikel 6: Conformiteit en Garantie
Artikel 7: Design op maat
Artikel 8: Overige

Artikel 1: Algemeen
1.1 Wanneer u een product koopt bij BBTT design gaat u automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden van BBTT design.
1.2 BBTT design is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de klant indien ze daartoe gehinderd is door overmacht.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer
BBTT design gevestigd in Rijen
E-mail: info@bbttdesign.shop
KvK nummer: 74778161
BTW nummer: NL001671968B68
Bankrekeningnummer: NL14KNAB0259007404

Artikel 3: Prijzen en betaling
3.1 Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele verzendkosten.
3.2 Prijzen vermeld op de website zijn onder voorbehoud van typefouten.
3.3 De klant kan betalen via de op de website gekozen betaalwijze. Wanneer de klant kiest voor overschrijving dan dien het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen betaald te worden, daarna vervalt de reservering. 
3.4 Zolang een klant geen volledige betaling heeft voldaan, blijven de geleverde artikelen eigendom van BBTT design.  

Artikel 4: Levering
4.1 Na ontvangst van de betaling worden artikelen op voorraad binnen 1 tot 4 werkdagen verzonden. Mocht het langer duren, dan laten we dit weten door een mail of een melding op de website. Indien het op maat gemaakte artikelen betreft streven we ernaar om bestellingen binnen 7 werkdagen te verzenden. Wanneer een bestelling zowel voorraadartikelen als op maat gemaakte artikelen heeft telt de levertijd van de op maat gemaakte artikelen. 
Mochten er onvoorziene omstandigheden zijn stelt BBTT design u via de mail hiervan op de hoogte.
4.2 De artikelen worden uiterlijk 30 dagen na bestelling geleverd. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken.
4.3 Bestelling worden verzonden via PostNL. Op het moment dat de bestelling wordt verzonden, ontvangt de klant hiervan bericht. 
4.4 De verzendkosten worden getoond in de winkelwagen. BBTT design hanteert een vast bedrag voor verzending, ongeacht het gewicht en bestelwaarde. De tarieven staan op de website onder 'klantenservice - verzendkosten en levering'.
4.5 De levertijd van PostNL kan in incidentele gevallen vertragen, denk hierbij aan feestdagen en weersomstandigheden. Wij wachten bij orders binnen Nederland 5 werkdagen en voor andere landen 10 werkdagen voordat we onderzoek instellen. In de meeste gevallen blijkt dat bestelling dan alsnog is geleverd.
4.6 BBTT design is niet verantwoordelijk voor het invullen van onjuiste NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) waardoor bestellingen niet op de juiste plaats afgeleverd kunnen worden. Bij wijziging van NAW-gegevens zijn de verzendkosten voor rekening van de klant. Mocht de bestelling geannuleerd worden, worden de verzendkosten verrekend. 
4.7 Het risico van beschadigingen en/of vermissing van bestellingen berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk ander is overeengekomen. Uitzonderingen zijn hierbij kleine beschadigingen aan invulboeken, muurcirkels, posters en kaarten zoals ezelsoortjes, kreukjes of deukjes, ontstaan tijdens het verzendproces.

Artikel 5: Herroepingsrecht
5.1 Bij de aankoop van artikelen heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan BBTT design bekend gemaakte vertegenwoordiger.
5.2 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking. De klant zal het artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruikt maakt, zal de klant het artikel met alle geleverde toebehoren en ontvangen extra's in de originele staat en (indien mogelijk) verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
5.3 Wanneer de klant gebruikt wenst te maken van zijn herroepingsrecht is deze verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken die de klant te doen middels een e-mail te sturen naar info@bbttdesig.shop. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde artikelen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
5.4 Indien de klant na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
5.5 De kosten van retourzending zijn voor rekening van de klant.
5.6 Alleen bij retournering van alle artikelen worden de kosten van heenzending terugbetaald. Het totaalbedrag van de geretourneerde artikelen en de eventuele verzendkosten worden uiterlijk 14 dagen na ontbinding terugbetaald aan de klant. 
Het bedrag wordt teruggestort naar de bij BBTT design bekende bankrekening.
5.7 Artikelen die op maat zijn gemaakt, kunnen niet retour worden gezonden.
5.8 Heeft u een klacht? Stuur dan een mailtje naar info@bbttdesign.shop BBTT design zoekt dan, samen met u, naar een passende oplossing.

Artikel 6: Conformiteit en Garantie
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de artikelen en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
6.2 De klant dient zorgvuldig met de artikelen om te gaan en bij eventuele schade aan producten als gevolg van eigen schuld/verantwoordelijkheid, geldt geen garantie. 
6.3 Bij schade bij het ontvangen van de producten, dient de klant contact op te nemen met de ondernemer voor een passende oplossing. Uitzonderingen zijn hierbij kleine beschadigingen aan invulboeken, muurcirkels, posters en kaarten zoals ezelsoortjes, kreukjes of deukjes, ontstaan tijdens het verzendproces.
6.4 Zoals bij meer producten gemaakt van onbewerkt hout, kunnen de houten artikelen van BBTT design na verloop van tijd enigszins buigen/kromtrekken of vergelen. Hier is niets aan te doen, dit is een natuurlijk proces. De klant heeft geen recht op vervanging mocht dit voorkomen. Ook de na verloop van tijd ontstane verkleuringen bij de, door BBTT design geleverde, artikelen valt buiten de garantie. 
6.5 Ondernemer is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan muren, kasten etcetera veroorzaakt door ophangmethoden alsmede de schade veroorzaakt door hars wat eventueel na verloop van tijd uit het hout komt. 
6.6 Tijdens het productieproces kunnen er oneffenheden rondom de boorgaten/zaagranden ontstaan. Dit hoort bij de uitstraling van het artikel en valt buiten de garantie. 
6.7 BBTT design streeft ernaar de foto's van de artikelen zo duidelijk mogelijk op haar website te plaatsen om u een reëel beeld te geven van kleur. De klant is zich er echter van bewust dat kleuren op het beeldscherm kunnen afwijken van de kleuren in werkelijkheid. 

Artikel 7: Design op maat
7.1 Wanneer de klant de laatste digitale proefdruk heeft goedgekeurd, wordt het design op maat in productie genomen. Hierna kan het design op maat niet meer aangepast worden. De laatste digitale proefdruk dien daarom goed te worden gecontroleerd en via e-mail te worden goedgekeurd. 
7.2 De klant is zich ervan bewust dat kleuren op het beeldscherm kunnen afwijken van kleuren in werkelijkheid. BBTT design is hier niet verantwoordelijk voor. 
7.3 BBTT design is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten die na goedkeuring van de laatste proefdruk worden ontdekt door de klant. 
7.4 De klant geeft BBTT design het recht om alle aangeleverde bestanden te gebruiken in het ontwerp. Het is niet toegestaan bestanden aan te leveren waarvan de rechten niet bij de klant liggen. Bij overtreding hiervan kan BBTT design hier niet aansprakelijk voor worden gesteld; zowel door klant als derden. BBTT design gaat er vanuit dat de klant beschikt over alle rechten over de aangeleverde bestanden.
7.5 Het ontwerp blijft eigendom van BBTT design. 
7.6 De klant geeft toestemming voor het gebruik van het ontwerp op de website van BBTT design en de daarbij behorende 
Social media.
7.7 De bezorging van design op maat gebeurt door een externe partij. BBTT design is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele vertraging in de bezorging en hoeft geen compensatie op wat voor manier dan ook te bieden. 

Artikel 8: Overige 
8.1 Artikelen gekocht bij BBTT design door consumenten mogen niet verkocht worden aan derden.
8.2 Artikelen van BBTT design zijn beschikbaar voor wederverkoop. Bedrijven dienen per e-mail contact op nemen voor meer informatie.
8.3 Op maat gemaakte artikelen mogen niet geretourneerd worden.
8.4 Bij alle bestellingen, ook de bestelling vanuit het buitenland, is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen altijd worden beslecht door de Nederlandse rechter.
8.5 BBTT design behoudt zicht het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen.